วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Space : ดาราศาสตร์และอวกาศ

บรรยากาศงาน

NASA A HUMAN ADVENTURE THE EXHIBITION@central ladprod (1 ธ.ค.57-1ก.พ.58).
 (รายการ English Breakfast : NASA (21 Dec 2014)


วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลงานนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556


ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2556
รายวิชา เคมี 2  SC30222


ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2556
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 6 SC 23102

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557